"Poznawanie innych kultur - przy zachowaniu należnego krytycyzmu i solidnych kryteriów etycznych - pozwala lepiej uświadomić sobie wartości i ograniczenia własnej kultury, a zarazem ujawnia istnienie wspólnego dziedzictwa całego rodzaju ludzkiego. Właśnie przez takie poszerzenie horyzontów, wychowanie przyczynia się w szczególny sposób do budowy świata bardziej solidarnego i pokojowego. Może też sprzyjać rozkrzewieniu integralnego humanizmu, otwartego na wymiar etyczny i religijny, który potrafi dostrzec, jak istotne znaczenie ma znajomość i poszanowanie kultur i wartości duchowych różnych cywilizacji." (Jan Paweł II, Orędzie na światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2001 roku).

Już od ponad dwudziestu lat okna polskiego domu są szeroko otwarte. Nieporównanie więcej osób wyjeżdża za granicę, opuszczając nie tylko nasz kraj, ale również nasz europejski krąg cywilizacyjny i przywożąc z powrotem doświadczenia dotąd nam nieznane. Co nawet ważniejsze - coraz więcej osób spoza naszego kręgu cywilizacyjnego przybywa do Polski i tu się osiedla. Polska gwałtownie wyrwana z komunistycznej izolacji, znalazła się w kręgu oddziaływania globalizacji. Wydarzenia w Nowym Jorku, w Madrycie i wiele innych pokazały groźną twarz tego procesu i to, jak bardzo ważne jest zrozumienie innych kultur.

Dawne doświadczenia Polaków związane ze współżyciem z Żydami i Cyganami pokazują jak niełatwe to zadanie. Na naszych oczach rosną liczebnie nowe mniejszości, z którymi będziemy musieli się nauczyć współżyć, jeśli nie chcemy z miłości bliźniego uczynić pustej deklaracji, nie mającej żadnego wpływu na nasze postępowanie wobec różniących się od nas ludzi.

Oto wyzwania jakie stoją przed suwerennym narodem. Mamy świadomość tego, że suwerenność wyklucza możliwość obarczania winą za nasze zaniedbania i niedostatki innych. Dlatego podjęliśmy, już ponad dziesięć lat temu, to wyzwanie mając świadomość, iż to właśnie na nas, ludziach zajmujących się zawodowo badaniem odmiennych cywilizacji, spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie wykształconych Polaków do powitania świata różnorodnych kultur i cywilizacji jako daru wzbogacającego samoświadomość narodową Polaków i do nieodrzucania go jako zagrożenia dla naszej tożsamości. Temu właśnie służą studia międzykulturowe.

Niestety w kontekście permanentnego deficytu budżetu uniwersyteckiego i chronicznego braku większych sal wykładowych uruchomienie takich studiów w ramach studiów dziennych okazało się niemożliwe. Dlatego i tylko dlatego mogliśmy uruchomić te studia jedynie w formie studiów wieczorowych. Naszym naczelnym celem jest obok - jak dotychczas - kształcenia filologów-orientalistów, którzy będą dostarczać prawdziwej informacji o innych kulturach, również kształcenie tych, dla których ta informacja jest przeznaczona - polskich elit intelektualnych tak, aby potrzebowały tej informacji i aby wiedziały, jak ją spożytkować i jednocześnie by mogły lepiej zdefiniować to, co stanowi istotę naszej polskiej tożsamości europejskiej!

Zapraszamy młodych ludzi, ciekawych świata, do ciągłego współtworzenia z nami programu tych studiów. Zmieniał się on bowiem i musi się zmieniać w konfrontacji z rzeczywistością globalnego świata i z oczekiwaniami studentów - naszych najmłodszych współpracowników.

Wybierając te studia bierzecie Państwo na siebie współodpowiedzialność za to, jak poradzą sobie Polacy w XXI wieku z rozmaitością cywilizacyjno-kulturową świata, którą coraz częściej będą mieli na wyciągnięcie ręki. Czy zamkniemy się w nienawiści do tego co odmienne, czy poczujemy się bogatsi dzięki tej różnorodności?

Zapraszamy!

design: M. Rycharska